Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Bostäder

BOSTÄDER OCH TRYGGHET

Investeringar för en trygg boendemiljö ​

Vi socialdemokrater vill på alla sätt minska orättvisor samt motverka ekonomiska och kulturella klyftor i samhället. Om ett samhälle ska hålla ihop måste samhällets framgångar komma alla till del. Vi kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din framtid. Det rättvisa samhället är också det starka samhället. 

Socialdemokraterna i Skurup vill:

 • antalet kommunala hyresrätter blir fler och att Skurupshem inte säljs ut
 • det byggs nya och billigare hyresrätter för att fler ska kunna bo kvar i kommunen
 • förebyggande åtgärder prioriteras för att minska narkotikabruk och narkotikaförsäljning i samverkan med polis och socialtjänst
 • fortsatt centrumutveckling prioriteras för att skapa en mer levande och utvecklande miljö med fler naturliga mötesplatser
 • investeringar för att rusta upp det kommunala bostadsbeståndet prioriteras så att alla får tillgång till en trivsam och trygg boendemiljö
 • tung genomfartstrafik i tätorterna minskas samt hastigheter genom byar sänks för att förbättra trafiksituationen
 • ytterligare tomtmarker för bostadshus projekteras så att nya familjer kan bosätta sig inom kommunen
 • alla människor oavsett bakgrund ska bemötas med ett öppet och välkomnande sätt
 • information om kommunal service liksom medborgerliga rättigheter och skyldigheter ska finnas lättillgängligt
 • etablering och integration stärks genom att öka kontinuitet i bostadsfrågan och minska omflyttning av nyanlända mellan kommuner
 • stödet för våldsutsatta kvinnor och både akut och på lång sikt stärks

Investeringar för en trygg boendemiljö

Vi socialdemokrater vill på alla sätt minska orättvisor samt motverka ekonomiska och kulturella klyftor i samhället. Om ett samhälle ska hålla ihop måste samhällets framgångar komma alla till del. Vi kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din bakgrund inte avgör din framtid. Det rättvisa samhället är också det starka samhället. 

Grundläggande trygghet byggs i ett hem. Människors rätt till en bostad är därför prioriterat och avhängigt andra sociala insatser. Trots detta är hemlöshet ett växande samhällsproblem i Sverige.  

I Skurup råder stor brist på hyreslägenheter. Vi vill därför fortsätt verka för att det byggs nya bostäder – både en‐ och flerfamiljshus. Vi socialdemokrater i Skurup vill öka det kommunala bostadsbeståndet för att kunna erbjuda rimliga bostadshyror och aktivt påverka utvecklingen av den yttre miljön. Vi säljer inte ut allmännyttan, vi moderniserar och tar gemensamt ansvar för gemensamma tillgångar. 

Hemmet ska vara en trygg plats för alla barn. Dessvärre ökar anmälningarna om misshandel mot kvinnor varje år. Barn som får uppleva våld i sitt eget hem kan få stora trauman. Adekvata insatser måste sättas in tidigt. Hemmiljöer med fysiskt våld, hot eller misshandel behöver uppmärksammas och motverkas med kraft. Skolan spelar en avgörande roll för att fånga upp signaler och agera förebyggande. Det är viktigt att vi följer upp och utvärderar utformningen av det kommunala stödet och även det förebyggande arbetet som görs för att motverka våldet. Socialdemokraterna i Skurup vill stärka stödet för våldsutsatta kvinnor och barn.  Vi vill också utöka samarbetet både inom socialtjänsten och med Brottsoffer‐ och Kvinnojouren i Ystad.

Vi socialdemokrater i Skurup vill stärka sammanhållningen mellan människor. Vi vill bygga en ökad trygghet och tillit varandra och till det öppna, jämlika samhället. Det handlar om att ta gemensamt ansvar för att motverka hat, rasism och sexism. Vi vill på allvar visa att kvinnor och män har samma möjligheter. Vi vill att människor med olika bakgrund möts i skolan, som grannar och arbetskamrater. Vi måste också hitta andra sätt att mötas och jobba sida vid sida för att utveckla kommunen.  Vi vill aktivt verka för ett mer levande centrum med fler naturliga mötesplatser, där människor rör sig och deltar. Det skapar riktig trygghet.

Skurup har alla förutsättningar att vara den bästa platsen för unga att växa upp på. Vi måste nu investera för att skapa än tryggare uppväxtmiljöer för alla barn i kommunen. 

En trygg boendemiljö sätter de boendes intressen i centrum. I Skurup behöver vi rusta upp och försköna det gemensamt ägda bostadsbeståndet, vars underhåll idag är eftersatt. Trafikmiljön där barn rör sig behöver även förbättras. Tung genomfartstrafik i tätorten ska minskas genom färdigställande av kringled. Åtgärder för sänkta hastigheter både i Skurups tätort och kringliggande byar måste prioriteras. 

En central åtgärd för att förbättra den upplevda tryggheten handlar också om att minska tillgången till narkotika. Aktiv samverkan mellan polis, socialtjänst behövs för att arbeta förebyggande. 

Världen har i vår tid på många sätt kommit närmare. Migrationen ökar till följd av fattigdom, krig och klimatförändringar. Rekordmånga människor befinner sig på flykt och söker sig till en tryggare miljö. Socialdemokraterna står upp för en reglerad invandring och verkar inom EU och FN för en avspänning, fred och ett solidariskt flyktingmottagande. Skurup har tagit emot många asylsökande familjer men också  ensamkommande barn under den stora flyktingkrisen 2015/2016. Det är vi stolta över. Vi vet att det finns många utmaningar med att flera kulturer möts. Vi socialdemokrater i Skurup väljer att fokusera på möjligheterna. Vi ser att människor som kommer hit vill och kan bidra. Särskilt utsatta människor som bor i kommunen, t ex papperslösa eller fattiga EU‐migranter, bemöter vi med medmänsklighet, empati och respekt. Tiggeri är inget vi Socialdemokrater i Skurup vill uppmuntra, men problemen löses inte med förbud. Att kriminalisera tiggeri gör utsattheten än större och leder inte sällan till prostitution eller att kriminalitet. De kriminella krafterna i samhället gynnas av att vi stigmatiserar och stänger ute människor.