Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Jobb

JOBB OCH NÄRINGSLIV

Jobb och framtidstro med ett växande lokalt näringsliv

Den svenska modellen grundar sig på att alla som kan jobba ska jobba – och alla som lever i Sverige ska ta sitt ansvar för vårt lands och sin egen framtid. Det är inte upp till någon annan. Det är vi tillsammans som skapar det Sverige vi vill leva i. 

Socialdemokraterna i Skurup vill:

 • att tillgänglighet förbättras genom att investeringar i järnväg och E65 drivs på
 • att kraftigt utöka yrkesutbildningen inom bristyrken i samverkan med lokala entreprenörer och utbildningsaktörer
 • att språkundervisning, praktikmöjligheter, entreprenörskap och anpassade yrkesutbildningar förbättras
 • att turist/besöksnäringarna såväl som kulturnäringarna i kommunen utvecklas
 • att utvecklingen av det lokala näringslivet prioriteras
 • att arbetet med Skurups varumärke stärks
 • aktivt stödja företagens utveckling inom digitalisering och e‐handel
 • att arbetet med mötesplatser mellan näringsliv och arbetssökande i samverkan med arbetsförmedling och näringslivsråd intensifieras
 • att särskilt stödja nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden
 • att jämställdhet ska råda i näringsliv, med jämställda bolagsstyrelser, jämställd representation i näringslivsråd, egna kommunala bolag mm
 • att kommunen agerar föredömligt genom att erbjuda anställda en god, utvecklande arbetsmiljö och goda möjligheter till löne‐ och karriärutveckling via tex specialistundersköterskeutbildningar
 • att jämställdhet i praktiken sker genom att alla kommunalt anställda erhåller funktionella skyddskläder/arbetskläder
 • att kommunens leverantörer för tjänster och produkter ska tillämpa rättvisa och justa villkor för sina anställda

Jobb och framtidstro med ett växande lokalt näringsliv

Den svenska modellen grundar sig på att alla som kan jobba ska jobba – och alla som lever i Sverige ska ta sitt ansvar för vårt lands och sin egen framtid. Det är inte upp till någon annan. Det är vi tillsammans som skapar det Sverige vi vill leva i. 

I Socialdemokraternas Skurup verkar vi för en stark och hållbar utveckling av vår största tillgång: människan. Vi vill öka möjligheterna för människan att själv forma sitt liv, att investera i sig själv i form av utbildning och förbättra möjligheten att hitta ett arbete som känns meningsfullt. Arbete är för många människor en nyckel till frihet. Därför är kampen mot arbetslöshet en frihetskamp och en av våra viktigaste uppgifter som socialdemokrater. 

Andelen människor, som har ett arbete och egen trygg försörjning, behöver öka i Skurup. Vägen fram är samordning och samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet, fackliga organisationer, folkbildningsorganisationer och kommunens skolor. Många av de nyanlända i vår kommun söker arbete. Deras kapacitet är en stor tillgång för att kunna fortsätta utveckla vårt näringsliv och vårt samhällsbygge. Vi behöver även stödja människor med innovationskraft och entreprenörsanda som vågar satsa. För att förbättra matchning av arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetssökande måste utbildningsplatser till bristyrken inom industri och offentlig sektor utökas. Matchningen av jobb behöver även förbättras för människor med olika funktionsvariationer. 

Vi Socialdemokrater i Skurup vill att integrationen sker så snabbt som möjligt. Språket är nyckeln. Vi behöver därför skapa ytterligare träffpunkter där vi umgås tillsammans, men också förbättra språkundervisningen och erbjuda språkpraktik. Vi behöver också fler samhällsmedborgare som tar sig an uppgiften att underlätta integration, som bjuder på sitt nätverk till nyanlända och bjuder in till olika aktiviteter.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill fortsätta driva utvecklingen av det lokala näringslivet och stödja etablering av nya företag för att skapa fler arbetstillfällen inom kommunen. Vi vill säkra upp att det befintliga näringslivet kan expandera men också se till att nyföretagandet ökar och att entreprenörer ges möjlighet att utveckla sina idéer. Inte minst inom kultur och besöksnäringen finns det inom Skurup en stor potential. För att fler ska vilja komma hit och besöka oss måste vi värna de starka destinationer som vi redan har men även stödja utveckling av helt nya besöksmål.

Digitaliseringen är en stark trend som går igenom alla branscher och som företagen behöver ta till sig för att öka konkurrenskraften. I utveckling av e‐handel har Skurup goda förutsättningar att erbjuda lagerhållning. Vi vill bli bättre på att stödja företag som vill digitalisera sin verksamhet och utveckla sin e-handel. Väl fungerande logistik och transporter är en viktig förutsättning. Därför måste vi driva på för investeringar i järnväg såväl som E65 som har stora problem med köbildning idag. Men vi behöver också göra kloka investeringar i utbildning så att vi underlättar för företagen att hitta den kompetens de behöver. Skolorna är en viktig motor i den digitala kunskapsutvecklingen.  

Vi vill fortsätta bygga vårt varumärke som kommun. För att sätta Skurup på kartan som en attraktiv tillväxtkommun handlar det om ett aktivt utvecklingsarbete inom tydliga profilområden där målsättningen är att Skurup ska ligga i framkant och agera föredöme. Samtidigt måste samarbetet med kommunerna på Söderslätt och i SÖSK utvecklas – Skurup får inte bli en isolerad ö.

Viktiga utvecklingsfrågor driver vi med bättre kraft tillsammans. Kommunens anställda är nyckelpersoner för kommunens varumärkesarbete och garanter för att en utveckling sker i linje med mål och visioner. Såväl boende, folkvalda, företagare som alla kommunalt anställda är viktiga ambassadörer för Skurups kommun. 

Vi Socialdemokrater vill verka för en rättvis arbetsmarknad. Genom kommunala upphandlingar säkerställer vi att skattemedel inte hamnar i oseriösa eller kriminella verksamheter. För att upprätthålla en sund och rättvis konkurrens vill vi stödja seriösa företagare vid upphandlingar. Vid kommunala upphandlingar skall justa anställningsvillkor som följer kollektivavtal uppnås. 

Vi Socialdemokrater i Skurup anser det är särskilt angeläget att Skurups kommun agerar som en föredömlig arbetsgivare. Heltid ska vara norm. Vi ska erbjuda anställda en god, utvecklande arbetsmiljö och arbeta för att behålla kompetens genom förbättrade möjligheter till löne‐ och karriärutveckling. Som arbetsgivare vill vi vara förebilder inom jämställdhet. Vi har ett aktivt arbete som motverkar lönediskriminering och vi visar i praktiken att vi har jämställda villkor och möjligheter. Alla yrkesgrupper som har behov ska få funktionella arbetskläder av arbetsgivaren. Genom vår kompletteringsbudget som antogs vid vårt maktövertagande satsades speciellt på arbetsskor för dem som jobbar längst ut i verksamheterna. Vi satsar också på kunskapsutveckling inom normkritik och säkrar upp att alla chefer har grundläggande ledarskapsutbildning. Som arbetsgivare visar vi även föredömligt hur nyanländas kapacitet tas tillvara inom kommunala verksamheter.