Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Kultur & Fritid

Kultur och fritid

För ett rikare liv – satsningar inom kultur och fritid

r oss Socialdemokrater är kultur en viktig del av välfärden som berör demokratins kärna. Kulturen är en stark kraft som bidrar till ett rikare samhälle präglat av öppenhet, yttrandefrihet, jämlikhet, delaktighet och mångfald. 

Socialdemokraterna i Skurup vill:

  • att idén om ett kulturhus förverkligas med öppen verksamhet som ger utrymme för människor i alla åldrar att mötas och medskapa bl a inom teater, konst och musik
  • att Kulturskolans stärks så att verksamhet även erbjuds barn på andra orter än i Skurups tätort
  • att vi särskilt stödjer kulturarvet och framtida utveckling vid Svaneholms slott och Johanna museet.
  • att tillgängligheten på friluftsbadet utökas och att skolornas samt fritids­ och idrottslokaler används mer de tider de står tomma
  • att sommarbussar införs till stränderna vid Mossby och Bingsmarken ifrån kommunens största orter
  • att gång‐ och cykelvägar anläggs för att öka tillgängligheten till rekreationsområden och badstränder i söder
  • att vi stödjer olika nya initiativ och projekt inom kulturnäringarna
  • att vi arbetar för att bygga ut fritidsverksamheterna i samtliga orter
  • att öppen arena ska vara en permanent verksamhet för våra barn och unga
  • att kommunen återinsätter kultursamordnare

För ett rikare liv – satsningar inom kultur och fritid

Vi Socialdemokrater anser att alla, oavsett individuella, ekonomiska eller geografiska förutsättningar skall ha möjlighet till ett rikt kultur‐ och fritidsliv; en demokratisk och social rättighet. Vi vill därför att kulturskolans verksamhet ska utökas och finnas för barn på flera orter. Bred biblioteksverksamhet i hela kommunen utgör även en viktig grund för språk‐ och kulturutveckling. Tillsammans med Studieförbund, en framstående Kulturskola och Folkhögskola ser vi att kommunen har goda förutsättningar i utvecklingen av ett mer levande centrum med mer plats för kultur och lärande. Kommunen måste återinsätta kultursamordnaren för att möjliggöra detta.

Skurups kommun är rik på möjligheter vad gäller naturområden mellan ås och hav. Dessa områden skall användas och vårdas. Vi vill att Skurups friluftsliv och landsbygd görs mer tillgänglig. Sommarbussar till och från havet i Mossbystrand och Bingsmarken till de största orterna samt till rekreationsområdet Svaneholm bidrar till utveckling av landsbygden och att vår vackra natur kan komma fler invånare till del. Anläggning av cykel‐, vandrings‐ och ridvägar lika så.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill fortsatt arbeta för att förverkliga idén om ett centralt placerat kulturhus/kulturkvarter med öppen verksamhet riktad till både barn, unga och äldre.  Ett kulturhus ska ge utrymme för medskapande inom musik, konst och teater. Vi vill se ett kulturhus med musikcaféer, utställningsmöjligheter för konst och en s.k. black‐box för flexibla teaterföreställningar.  Ett kulturhus bör också inrymma bättre och större lokaler för biblioteksverksamheten, lokaler med möjligheter för föreningar/studieförbund att arrangera studieverksamhet i och ett medborgarkontor för utökad kommunal service. I utvecklingen av kulturhus måste de kulturutövare som redan idag arbetar med kulturprojekt involveras och vi ser också att Skurups professionella musiker och musikarrangörer tas med i utvecklingen. Musik påverkar både välmående och hälsa och kan överbrygga integration och utanförskap. 

Vi Socialdemokrater i Skurup vill stödja nya initiativ och projekt inom kulturnäringarna eftersom många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas här. Vi vill vara med och skapa fler naturliga mötesplatser och öka möjligheterna för ett rikare liv, en mer meningsfull fritid, såväl kulturellt som hälsofrämjande.  

Vi vill även att befintliga fritids‐ och idrottsanläggningar samt skolans lokaler används mer av medborgare och föreningar på tider de idag står tomma. Vi Socialdemokrater i Skurup vill att föreningar som hjälper till att utvecklar medborgares tillgänglighet av befintlig verksamhet ska erhålla särskilt stöd från kommunen.

 

Vi Socialdemokrater vill att Folkets Park ska vara en levande, självklar mötesplats för våra kommuninnevånare.

Vi vill även värna vårt kulturarv som hjälper oss att förstå både vår historia men också den tid vi lever i. Flera av framtidens hållbarhetslösningar kan hämta inspiration i våra historiska traditioner. Vi vill därför stödja verksamheterna vid såväl Svaneholms slott som Johanna museet som på ett föredömligt sätt visar på just kunskapsutvecklingen inom traditionella hantverksyrken.