Hoppa till innehåll

Hem / Vår politik / Skola

”Vi ska tro på barnen, så att de vågar tro på sig själva, visa dem att övning ger färdighet, att de med stöd kan ta sig igenom svårigheter. I skolan ska kunskap sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag.”

Socialdemokraterna i Skurup vill:

  • att insatser mot ungas ohälsa prioriteras genom kraftigt utökad elevhälsa och uppmuntran av mer fysisk aktivitet
  • att småskalighet inom förskola och skola upp till årskurs 6 värnas
  • att lärare ska få mer tid till undervisning genom att anställa andra yrkesgrupper i skolan
  • att kunskapsutveckling inom kultur, digitalisering och klimatomställning stärks
  • att fler unga får möjlighet till fördjupning inom ledarskap och entreprenörskap
  • att anställda i förskola och skola stärks i sin medvetenhet kring könsnormer och att genuspedagogik tillämpas
  • att tillgängligheten på fritidsgårdarna förbättras och att kommunens uppsökande verksamhet på kvällar och helger utökas
  • att förebyggande arbete mot droger, alkohol och tobak stärks
  • att utbildningsinsatser med anledning av implementeringen av Barnkonventionen genomförs
  • att föräldrastödet ökas avseende barn i alla åldrar

Skola i toppklass – vi rustar framtidens generationer

Vi ska tro på barnen, så att de vågar tro på sig själva, visa dem att övning ger färdighet, att de med stöd kan ta sig igenom svårigheter. I skolan ska kunskap sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. 

Socialdemokraterna i Skurup har drivit igenom stora investeringar för att möta behovet av nya lokaler som är mer anpassade till pedagogisk undervisning, vilket resulterat i bygget av nya skolor. Vår ambition är att de nya lokalerna också kan locka motiverade och duktiga pedagoger som är en bristvara i de flesta kommuner. Vårt mål är att vara Skånes bästa skolkommun 2026. För att säkra detta krävs satsningar både för att kunna attrahera och behålla de bästa pedagogerna och ett ökat fokus på kunskap med fler tidiga insatser och stärkt kvalitet på undervisningen.   

Vi Socialdemokrater tror på en jämlik skola. Det är i mötet mellan elever med olika bakgrund och perspektiv som ny kunskap skapas och som våra barn och unga kan rustas att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Föräldrarna är en viktig samarbetspartner för våra barns möjlighet att utvecklas i skolan. Ett bra föräldrastöd skall implementeras.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill säkra upp att all verksamhet tillämpar alla människors lika värde och att kvinnor och män ges samma möjligheter. Som arbetsgivare vill vi signalera redan till små barn att kommunens medarbetare arbetar under likvärdiga villkor. 

Vi behöver rusta våra barn och unga för utmaningar idag och i framtiden. Vi vill därför att skolan prioriterar en kunskapsutveckling inom kultur, digitalisering och klimatomställning. Vi vill också fortsatt stödja ungas möjlighet till fördjupning inom ledarskap och entreprenörskap genom att skola och näringsliv samarbetar och genomför olika utvecklingsprogram som t ex Ung entreprenör. 

Förskolan har en central roll att bygga upp tilliten till den egna förmågan och samspel och samhörighet med andra. Vi tror att detta görs bäst i mindre, trygga och utvecklande miljöer. Vi Socialdemokrater i Skurup vill därför värna småskalighet inom förskola men även de befintliga byskolorna upp till årskurs 6.   

Ledarskapet i skolan är ofta avgörande för den pedagogiska utvecklingen och för att pedagoger ska trivas och få bästa förutsättningar att fullt ut ge alla elever bästa tänkbara lärandemiljö. Vi Socialdemokrater tror att arbetet behöver organiseras så att det finnas utrymme för lärare att fokusera på undervisning och skapa studiero med fler lärarassistenter och andra vuxna i skolan. 

Barn och ungas psykiska ohälsa är stor och ökar oroväckande. Inte sällan är mobbning, sociala medier eller krav från skolan orsaker till upplevd oro och ångest. Den fysiska inaktiviteten är också ett samhällsproblem där vi allt tidigare behöver träna barn att få in daglig rörelseglädje och avslappning i en omgivning med snabba kickar och ständig

 

uppkoppling. Vi måste kraftfullt arbeta på för att minska den negativa trenden. Allt tidigare insatser med förebyggande arbete vid mödravårdscentraler/barnavårdscentraler är ett måste. Här kommer också behovet och nyttan med en Familjecentral i Skurup i fokus.

Vi Socialdemokrater i Skurup vill satsa förebyggande genom att uppmuntra skolan att i högre grad göra individuella anpassningar för ökad studiemotivation, öka möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa. Vi vill att elevhälsan jobbar mer proaktivt för att tidigt uppmärksamma och förebygga risker för psykisk ohälsa. Vi vill även verka för en bättre samverkan mellan skolhälsovård, öppenvårdspsykiatrin och ungdomsmottagningen och att tillgänglighet till samtalsstöd och psykologisk rådgivning/behandling för elever med behov av särskilt stöd förbättras.

Skolan kan bli än bättre på att uppmuntra daglig fysisk aktivitet. Vi vill därför stödja fler samarbeten mellan lokala föreningar och skola/fritids för att få igång aktiviteter på skolorna. För att möta barn och ungdomars behov av meningsfull fritid bör tillgänglighet till fritidsgårdar förbättras. Förebyggande arbete kring anti‐droger och alkohol/tobak måste fortsatt stärkas och kommunens uppsökande verksamhet med bl a fältsekreterare skall aktivt fortsätta.

I Sverige är FN:s Barnkonvention sedan länge ratificerad och barn stärks i sin kunskap om vilka rättigheter de har. Barnkonventionen är nu lagstadgad. Barns rätt till inflytande i beslut som rör dem behöver fortsatt stärkas i alla delar, inte minst beslut i sociala och familjära angelägenheter. Barnets bästa tillämpas fortfarande inte fullt ut. När vi t ex utvärderar mottagandet av ensamkommande barn så måste vi bättre kunna stå upp för deras intressen i asylprocessen.

 

Socialdemokraterna i Skurup driver på för en mer human flyktingpolitik som ser bättre till barnets bästa och särskilt ömmande omständigheter. Barn och unga, som rotat sig under flera år i Sverige, ska inte utvisas, utan få möjlighet att stanna och bygga en framtid här. Vi vill även att asylsökande ensamkommande barn ska kunna bo kvar i kommunen och avsluta sin skolgång även efter 18‐årsdagen. Det vinner vi alla på.