Hoppa till innehåll

Socialdemokraternas i Skurups förslag till budget 2024

Budget 2024 med plan för 2025–2026
Socialdemokraterna presenterar härmed sin budget för Skurups kommun.
Vi ser med oro, hur de kommande årens problem med inflation, höjt ränteläge, oro på
arbetsmarknaden och en omvärld med krig i vårt närområde kommer påverka vår kommun
och dess innevånare.
I ett sådant läge, är det för oss Socialdemokrater viktigt att säkerställa välfärden och bibehålla
framtidstron och tryggheten.

Vi Socialdemokrater har aktivt verkat för att Skurups ska kunna bli en attraktiv
tillväxtkommun. Vi har varit och är fortsatt engagerade i uppgiften att investera för att möta
framtiden med de utmaningar som vi står inför. Vi har prioriterat kommande generationer med
barnen i fokus.
Vi Socialdemokrater tror på framtiden och vill fortsätta genom nödvändiga investeringar.
Investeringar i skola, äldrevård, personal men givetvis också byggnation och infrastruktur. Vi
har visat att vi kan ta ansvar.


Budget 2023
Skattesats: Oförändrad (20:42)
Investeringsbudget:
Skurups Kommun befinner sig i en expansiv fas. Det är då extra viktigt
att inte tappa tempo i viktiga investeringar som möjliggör utveckling för företag och nya
kommuninvånare att flytta hit. Investeringar där påverkan av materialval och livslängd
behöver belysas ytterligare för ett mer hållbart byggande.
Vi kommer prioritera, för att få en investeringsvolym framöver som är i balans med de krav
som KF satt upp, investeringar kopplat till nyetableringar av företag och bostadsbyggande.
Den omvärld vi lever i nu gör att det ställs mycket högre krav på oss som kommun.
Det råder också en stor underhållsskuld. Denna ska inte hanteras med nya investeringar,
underhållet ska kontinuerligt skötas ansvarsfullt.

Avgifter/taxor: Bibehållna taxor enligt kompletteringsbudgeten 2022, men med tillägg
gällande en sänkning av avgifterna för kulturskolans verksamheter med 50%. Det råder
mycket stor efterfrågan på den verksamheten och för oss Socialdemokrater är det alltid högt
prioriterat att ingen unge ska vägras kulturskola på grund av föräldrars ekonomiska
begränsningar.
Gratis simskola för alla barn.

VA taxa: Enligt verksamhetens förslag Alternativ 1

Överskottsmål: Kommunens överskottsmål på 1% tas bort under 2024.

Satsningar i driftsbudgeten:

De nödvändiga satsningar som gjordes med kompletteringsbudgeten under 2022 vill vi i stora
drag hålla kvar. Den eventuellt negativa budgetavvikelsen i driften kan balanseras med
RURen med hänvisning till att det föreligger synnerliga skäl i vår omvärld vi inte kan
påverka.

Totalt kommer vi satsa 32,715 miljoner på verksamheterna.

Personalen:
Personalen är vår enskilt viktigaste resurs för att vår kommunala välfärd ska fungera och vara
av högsta kvalitet för dem vi är till för. Våra barn ska få den tryggaste omsorgen, våra elever
den bästa utbildningen och våra äldre en livskvalitet i toppklass.

För oss Socialdemokrater är det självklart att politiskt alltid prioritera personalens villkor.
Personal som trivs, blir sedda och utvecklas i sina jobb, vet vi gör ett bättre arbete.

Vi vill fortsätta den satsning vi påbörjade med vår kompletteringsbudget 2022.
Vi genomförde direkt en mängd viktiga reformer för vår personal. Vi gjorde den största
lönesatsningen i kommunens historia, anställde fler medarbetare i hemtjänst och på
äldreboende, införde trivselpeng, höjde friskvårdsbidraget, beslutade om att minska delade
turer inom omsorgen och beslutade om att ta bort otrygga anställningar. Fasta jobb ska vara
norm. Flera av satsningarna togs bort av det nya styret.

Innevarande år har vi fått se verksamheterna bekosta sin egen lönerevision. Detta är
naturligtvis helt oacceptabelt och vi tillskjuter därför medel i storleksordningen 3 miljoner.

Vi vill fortsätta våra satsningar genom att öka bemanningen så att bl.a. kontinuiteten i
hemtjänsten förbättras och de äldre känner en trygghet i att möta samma personal.
Friskvårdsbidraget åter höjas och trivselpengen återinföras.

Jobb och framtidstro:
Den svenska modellen grundar sig på att alla som kan jobba ska jobba.
I Socialdemokraternas Skurup verkar vi för en stark och hållbar utveckling av vår största
tillgång: Människan. Vi vill öka möjligheterna för människan att själv forma sitt liv, att
investera i sig själv i form av utbildning och förbättra möjligheten att hitta ett arbete som
känns meningsfullt.
För att förbättra matchning av arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetssökande
måste utbildningsplatser till bristyrken inom industri och offentlig sektor utökas.
Vi vill därför fortsätta satsa på vuxenutbildningen gärna i samverkan med lokala
entreprenörer och utbildningsaktörer.

Barn/unga/omsorg:
För att kunna jobba måste du också ha en fungerande omsorg för barnen.
Även familjer som har oregelbunden/obekväm arbetstid ska tryggt kunna tillgodose sin
barnomsorg. Vi vill återinföra OB omsorgen (Nattviolen) i Skurup igen.

I tider av ekonomisk oro är det av största vikt att kommunen vill säkra upp att all verksamhet
tillämpar alla människors lika värde och att kvinnor och män ges samma möjligheter.
Vi Socialdemokrater vill göra detta genom att bland annat införa gratis förskola och att
maxtaxan tas bort.
Vi har också det senaste halvåret i media fått höra måltidspersonal vittna om att många barn
och unga tycks komma hungriga till skola och omsorg. En oroväckande utveckling.
För att säkerställa kvaliteten och kvantiteten, tillskjuter vi medel för att stärka
måltidskostnaderna. Maten som, så långt det är möjligt, är närproducerad

Extra medel tillskjuts också för att möta det ökande barnantalet med anledning av att
kommunen expanderar. Vi behöver också fler vuxna ute i verksamheterna för att skapa
trygghet och arbetsro för våra barn och unga. Även detta tillgodoser vi i denna budget.

Trygghet:
Hemmet ska vara en trygg plats för alla. Lämpliga insatser måste sättas in tidigt. Hemmiljöer
med fysiskt våld, hot eller misshandel behöver uppmärksammas och motverkas med kraft.
Skolan spelar en avgörande roll för att fånga upp signaler och agera förebyggande. Det är
viktigt att vi följer upp och utvärderar utformningen av det kommunala stödet och även det
förebyggande arbetet som görs för att motverka våld.
De förebyggande insatserna är direkt avgörande och därför vill vi fortsatt prioritera dessa i
samverkan med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

Kultur:
För oss Socialdemokrater är kultur en viktig del av välfärden.

Vi vill därför att kulturskolans verksamhet ska utökas så att fler barn ges möjlighet att delta.
Fler platser så att fler barn får möjlighet att få pröva på och delta i kulturskolans fina
programutbud och dessutom halvera avgiften på kulturskolan.
Det får inte vara föräldrarnas plånbok som avgör barnens rätt till en plats på kulturskolans
aktiviteter.

Vi vill fortsatt erbjuda våra barn gratis simskola

Vi vill också tillskjuta medel till biblioteken i likhet med våra intentioner från
kompletteringsbudgeten.
Vi Socialdemokrater i Skurup vill fortsatt arbeta för att förverkliga idén om ett centralt
placerat kulturhus/kulturkvarter med öppen verksamhet riktad till både barn, unga och äldre.
Vi inser att det under 2024 inte finns ekonomiskt utrymme för en sådan satsning. Därför
fokuserar vi 2024 på biblioteksverksamheten genom att möjliggöra inköp för ett ökat utbud av
e-medier, böcker och tidskrifter samt budget för vuxenarrangemang.
En viktig mötesplats för barn, familjer och äldre.

För Socialdemokraterna:

Lena Axelsson
Oppositionsråd

Magnus Alm
Gruppledare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *